Thomas the Apostle, Saint


Thomas the Apostle, Saint
Thomas the Apostle, Saint
Article on Thomas in Scripture and in legend

Catholic Encyclopedia. . 2006.


Catholic encyclopedia.